ΣΙΔΜΑ: Κατατέθηκε το ποσό για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Cnl Capital: Στο 1,82% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Η ΣΙΔΜΑ Α.Ε. (η “Εταιρεία”) ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι την 16 Οκτωβρίου το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας πιστοποίησε σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 8 του Ν. 4548/2018 την ολοσχερή και εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 25η Μαΐου 2020, ήτοι ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και εξήντα λεπτών (4.584.000,60), καθώς και του ποσού που αντιστοιχεί στην υπέρ το άρτιο διαφορά, ήτοι ποσού τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ενός Ευρώ και είκοσι λεπτών (3.421.571,20), δια της εισφοράς στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν στην εμπορία και επεξεργασία χαλυβουργικών προϊόντων της εταιρείας “ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” στην Εταιρεία.

Περαιτέρω, η Εταιρεία ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια των σχετικών αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 31ης Αυγούστου 2020, υπέγραψε την 16η Οκτωβρίου 2020  τα συμβατικά έγγραφα για την έκδοση των ακόλουθων ομολογιακών δανείων:

(α) κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ύψους έως Ευρώ σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (44.635.000).

(β) κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ύψους έως του συνολικού ποσού των Ευρώ επτά εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων (7.177.000).

(γ) κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ύψους έως του συνολικού ποσού των Ευρώ είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων (24.980.000).

Προς εξασφάλιση της εμπρόθεσμης και προσήκουσας εκπλήρωσης των πάσης φύσεως απαιτήσεων που απορρέουν από τα ανωτέρω ομολογιακά δάνεια θα παρασχεθούν εξασφαλιστικά δικαιώματα επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και θα χορηγηθούν εγγυήσεις.

Η εκταμίευση των ανωτέρω ομολογιακών δανείων θα γίνει κατόπιν της πλήρωσης συνήθων προϋποθέσεων κάλυψης.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: