Βιοτέρ: Στις 5/9 η ετήσια ΓΣ (ορθή επανάληψη)

Aνδρομέδα: Επενδυτική ενημέρωση γ' τριμηνου 2021

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

“Βιομηχανικά Τεχνικά Έργα ΒΙΟΤΕΡ Ανώνυμος Εταιρία”

σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

“ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.”

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

(ΑΡ. Μ.Α.Ε.  6048/06/Β/86/138 – ΑΡ. ΓΕΜΗ 2654401000)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ευτυχίδου αριθμ. 45) και μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 4.8.2022, καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 πρωινή, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα (Ευτυχίδου αριθμ. 45 – Παγκράτι, 2ος όροφος), προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.      Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, για τη χρήση 2021 (01.01.2021 μέχρι 31.12.2021) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

2.      Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2021.

3.      Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2022 έως 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4.      Προέγκριση για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην χρήση 2022 και έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  χρήσης 2021.

5.      Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

6.      Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών τού άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021

7.      Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου του ν. 4706/2020

8.      Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου

9.      Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η “Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.”, στην οποία τηρούνται οι…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: