ΒΙΣ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία ΓΣ

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

€99.95 Inc. Vat


24K Gold Finished
Adjustable size for Bracelet & Ring
FREE Shipping!
Handmade Women’s Butterfly Jewelry Set Jewelry

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished | jewelryaccessories4u.com

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished
€99.95 Inc. Vat

Butterfly Jewelry Set includes:
Handmade Butterfly Bracelet
Handmade Butterfly Ring

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των κ.κ. μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας

“ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΕ”

σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Kαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στην έδρα της στην Δημοτική Κοινότητα Μαγούλας της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής επί της Λεωφόρου Γεωργίου Γεννηματά (Τ.Κ. 19018, τηλ. 210-6161300), στις 30/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), οι οποίες περιλαμβάνουν την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση αποτελεσμάτων (όπου δεν προβλέπεται η διανομή μερίσματος), την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση ταμειακών ροών, τις σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου του ορισθέντος ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης (πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου επί της χρήσης 2020.

2.  Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020 και απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

3.  Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας καταχωρημένης στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

4.  Ενημέρωση από  τηn Επιτροπή Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της επιτροπής για την εταιρική χρήση 2020.

5.  Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές κατά την παρελθούσα χρήση 2020.

6.  Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

7.  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός της θητείας του.

8. Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον ορισμό των μη εκτελεστικών μελών (ανεξαρτήτων ή μη) της Επιτροπής Ελέγχου από τα μέλη του κατά την συγκρότησή του σε σώμα, σύμφωνα με το άρθ. 44 Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 74 του Ν.4706/2020

9. Υποβολή και έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

10. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά.

Επαναληπτικές Συνελεύσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η κατά…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: