ΒΙΣ: Με 87,984% στα δικαιώματα ψήφου η εταιρεία HQF AET

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (αρθ. 13 § 1 Ν 3340/2005)

Η εταιρεία ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΕ σε συνέχεια της από 12/01/2023 γνωστοποίησης της μετόχου HQF AET, ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 13 § 3 Ν 3340/2005 σε συνδ με την αποφ. ΕπΚεφ 3/347/12.07.2005 άρθ. 6 § 1 περ. β υποπερ. Iv σε συνδ με § 1 περ. α περ. i, τα κατωτέρω :

Η εταιρεία HQF AET, ως βασική μέτοχος της εταιρείας ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΕ (εκδότριας), ενεργούσα δια του εκπροσώπου της Δημητρίου Φιλίππου του Ιωάννη, Προέδρου & διευθύνοντος σύμβουλου τόσον αυτής (της βασικής μετόχου) όσο και της εκδότριας, ενημερώνει την εκδότρια, ότι απέκτησε εξωχρηματιστηριακά στις 11.01.2023 111.720 μετοχές της εκδότριας (ποσοστό 2,249%) με αξία συναλλαγής 13.406,40 ΕΥΡΩ και 111.720 δικαιώματα της εκδότριας (ποσοστό 2,249%) με αξία συναλλαγής 98.313,60 ΕΥΡΩ και κατέχει πλέον ποσοστό σε δικαιώματα ψήφου 87,984% καθώς και αντίστοιχο ποσοστό δικαιωμάτων προτίμησης στην επικείμενη ΑΜΚ της εκδότριας, από 85,736% που κατείχε πριν από την συναλλαγή.

Για την ΒΙΣ ΑΕ

Σουπιωνάς Κυριάκος

Υπεύθυνος εταιρικών ανακοινώσεων

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: