ΒΙΣ: Μηδενισμός του ποσοστού της ΚΕΜ-Φιλίππου Ιωάννης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (αρθ. 14 § 3 Ν.3556/2007)

 

Η εταιρεία ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΕ σε συνέχεια της από 05/01/2023 γνωστοποίησης των μετόχων της : (1) HQF AET, και (2) ΚΕΜ-Φιλίππου Ιωάννης, ενημερώνει, σύμφωνα με σύμφωνα με το άρθρο 14 § 3 Ν 3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, ότι τα ποσοστά των εν λόγω μετόχων έχουν διαμορφωθεί ως εξής :

Η εταιρεία HQF AET (βασική μέτοχος) κατέχει πλέον ποσοστό σε δικαιώματα ψήφου 85,736% καθώς και αντίστοιχο ποσοστό δικαιωμάτων προτίμησης στην επικείμενη ΑΜΚ της εταιρείας ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΕ από 74,818% που κατείχε πριν από την συναλλαγή, υπερβαίνοντας το ρυθμιζόμενο από το άρθρο 9 § 4 N 3556/2007 όριο του 3%.

Η ΚΕΜ-Φιλίππου Ιωάννης (κοινή επενδυτική μερίδα του Ιωάννη  Φιλίππου και της συζύγου του Βασιλικής Φιλίππου) κατέχει πλέον ποσοστό σε δικαιώματα ψήφου και δικαιωμάτων προτίμησης 0,000% της εταιρείας ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΕ από 10,918% που κατείχε πριν από την συναλλαγή, υπερβαίνοντας το ρυθμιζόμενο από το άρθρο 9 § 4 N 3556/2007 όριο του 3%.

Τέλος ενημερώνει ότι, οι άνω συναλλαγές έλαβαν χώρα στις 04/01/2023 με ημερομηνία εκκαθάρισης 05/01/2023.

 

Για την ΒΙΣ ΑΕ

 

Σουπιωνάς Κυριάκος

Υπεύθυνος εταιρικών ανακοινώσεων

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: